1877. la fiinţa Regimentul 7 Dorobanţi de la Pitești. | Foto: Rezerva de cadre în 1902. | (Sursa: Albumul Armatei Române. 10 Mai 1902)

] Xa Lon

egimentul Argeş No. 4, ES

Patron: Bta iulafteia 7 Decembre!,

II

| 3 ; î =

A fost eroat la launuarie 1877 sub numele de | E begimentul 7 Dorobanţi. In campanie q mii - E

parte, la 7 Noembre, la atacul Rahovei. La 19 lanuarie 1578 ia parte la atacul de la Vidin, Ia 3 Oetombre 1878 drapelul fu decorat cu Crueea Trecerea Dunărei. La 1891 ia numele de Regi. mentul Argeș No. 4.

idei ||

ga! i

Comandanții :

Colonel Gorjan August, 1877; Lt.-Colonel Het. ner Gh., 1877—1880; Colonel Budişteanu Alexan- dru, 1880—1881; Lt.-Colonel Ulescu Eftimie, 1881—1883 ; Lt.-Colonel Ivanovici Mihail, 1883; Colonel Măldărescu Gheorghe, 1883—1884; Co- lonal Șişman Ștefan, 1884; Colonel Gorjan Au- gust, 1884—1887; Colonel Papadopol Alexandru, 1837—1894; Colonel Bădulescu Vasile, 1894— tape - 1898; Colonel Budişteanu 16n, 1898—1902; Lt. în EI x PR pt Pe iau leoaica Si DR Colonel Vlădoianu Luca, 1901. | a . TR aie e aie Se to bsi

» a Ca AT +

]. V. Socecă, Rucuresci

1877. Regimentul 7 Dorobanţi se remarcă în luptele de la Vidin și Rahova. Foto: Pe câmpul de instrucţie.

(Sursa: Albumul Armatei Române. 10 Mai 1902)

AO a gi —S 29 ARMATA ROMÂNĂ CE pătrunsă de simţiminte de credinţă statornică şi de adânc devotament,

depune cu recunoscinţă tributul ei

de admiraţiune la picioarele

MAIESTĂȚEI SALE REGELUI

AZS RAP Șeful ei suprem

care a călăuzit primii ei paşi pe calea

sloriei în botezul de sânge de pe

câmpiile Bulsariei

in anul.

].V. Socecă, Bucuresci

AI. Antoniu & 1. Elind

REGIMENTUL ARGEŞ NE 4

1893. Regimentul Radu-Negru își stabilește reședința la Pitești Foto: Rezerva de cadre în 1902. | | (Sursa: Albumul Armatei Române. 10 Mai 1902)

a 2 teza | S

Regimentul Radu-Negru No. 28.

Paton : Sf. Gheorghe (23 Aprilie).

Creat la 1880 din regimentul 15 dorobanţi cu numele de regimentul 28 Sucâva, primi dra- pelul la 28 Noembre acelaşi an. La 1889 regi- mentul 28 dorobanţi îşi mută reședința de la

Fălticeni la Găesci iar la 1891 luă numele de re-

gimentul Radu-Negru No. 28. La 1893 îşi schimbă reședința la Pitesci.

Comandanții :

Colonel Dumitrescu N., 1880; Lt.-Colonel Dă- nescu T., 1880—1884; Lt.-Colonel Burchi Nicolae 1884—1889; Lt.-Colonel Vasiliu Năsturel Ioan, 1889; Lt.-Colonel Boldescu T., 1889—1890; Lt.- Colonel Lăzărescu Emanuel, 1890; Lt.-Colonel Bădulescu Vasile, 1890—1891; Colonel Vasiliu Năsturel loan, 1891—1896; Lt.-Colonel Danco- vici Dimitrie, 1896—1897; Colonel Gussi Pavel, 1897—1898; I.t.-Colonel Spiroi C., 1898.

1902. Regimentul Radu Negru nr. 28 (Sursa: Albumul Armatei Române. 10 Mai 1902)

i)

a

5 >

Al. Antoniu & 14, Eliad ș ].V. Socecii, Bucuresci

REGIMENTUL RADU-NEGRU N2 26

, E C 7, y FA OA pryi-alt ia 369 ( 5 za Ba 43 pe A Ca Boz ap DL: aci „|

9 ae 0 Pa Pa Vei

i Abu ea

Pg

21 fe Ce

2 Cererea Societăţii Veteranilor din Piteşti ADA E adresată Primăriei Piteşti pentru acordarea (noi aoifi gl: a a i pese Ce sia unui loc public pentru ridicarea cruaa Na organ se TDi oare LA apel Pl Monumentului Independenţei. pie ta. răi e LI DI aa A fe i, a i d "0 ere P2 SR, BP iara iasul zei „Societatea Veteranilor Coroana de Oţel din lg ZA FA: spre SA Garâna de Otel Piteşti aduce la cunoştinţă comitetul 0, afli ada piu ÎN Apa tu iau s: Râmănisi executiv al acestei societăţi a luat decisiunea î “oo Ba core Pe 2 E ag com eca. ReA ridicării unui monument în formă de O ag za = 3 “opac a apa o eta piramidă în amintirea eroilor căzuţi pe af (on ef Îl dee Ri Arase PP 9 Meees câmpiile Bulgariei la 77-78 pentru A rea Ps cari: Die fae> emite ret: abat independenţă şi regat, prin aceasta d pa DA Pa m punem în cunoştinţă a ne da un loc pe 7 m e e de e pr pieţele acestui oraş ca Yen Sg ridicăm i „Arde sata 24 vasele” acest monument sfânt”. ZI ACNE Vrurniate pr ZA teo ap VL dl 4 AES 9 fa Zu moi d cena Pe ZI A e, Zile Za e da ici Xe Das pasă Pl Zi poe A pica pd Do App 7797 gară i 1249 '>c 757 Da z e Der E (Dup

(Sursa: Arhivele Naţionale, Serviciul Jud, Argeș, Primăria dai pre 45/1905-190%, ]

ai le Ie

PD id A DP A fa i es j

înnegi Pola” fo 19 2731, doua Porc eii A. je Ei oma hope frearealiz le [e CA ini ie AGE aa iii

| 905 fo poa, cufotirnte, da Difpiep Ip PR : E ce 99 Ale ar 7 aolrei Pepi, perii emaa nege

ceata za Drd fa ante fa Sile aan cn 3 «9 “Tana 4 x aul a . ME DI A - il Aprobarea Consiliului orăşenesc Pitești în SA Asa put pei sal 24 cvereeia lea . . u . 3 PARA (o aa - AIA, 2 7, , şedinţa extraordinară de la 28 iunie 1905 7 pe ge Aia i Mau p pentru cedarea unui teren public pentru ARE fâe tale il i ridicarea Monumentului Independenţei. Aud Pe feofal Naveta bf me 8 atente si ana Za a : apte” za. DD D/A clatee Lege LAM. „Consiliul având în vedere cererea de mai sus şi scopul lăudabil ce se urmăreşte, aprobă în

fe e aie mele Cena ct> ran reunea NA.

Ma MAME De bet frana acter el pia rea a unanimitate darea unui loc pentru ridicarea

mormane alta ta LL moni iza, ea monumentului, loc care se va fixa când piatra x, E i PP. . monumentală va fi terminată”. geci? 3 ii (Sursa: Arhivele Naţionale, Serviciul Jud. a Argeș, Primăria Pitești, dosar 45/1905-190%, f. | verso)

E Are 4 A

/ pr

E

1905

Prefectura Argeş, prefect |.P. Comăneanu:

„Dorim cu toţii ca acest monument se facă cât de neîntârziat. În scopul acesta, rog a aviza la lărgirea şi regularea pământului din Bulevardul Elisabeta Doamna, unde s-a hotărât a se aşeza”.

(Sursa: Arhivele Naţionale, Serviciul Jud. Argeș, Primăria Piteşti, dosar 45/1905-1903, £.5)

72 pa REGATUL ROMANIEI Pitești, (2 Comului, 1906 d

0 /su ui Pta Ge pe Mars 0 RR

PREFECTURA și rate Ș Ma JUDEȚULUI ARGEŞ ze N

ee San an Do e SIP

Ze aia ee eg

ae ac RE geo arie

7 PRR A) TAM VOT,

Serviciul Sims 26

oa

Sia aro em 00%, s'a urat st zea_ datul hore Maimia O mdejpeneeulai CO ozuim__ CM Ah ea axesă Mom mend, za 5 lei PS ri m ave Vol .

L: M. seoteni | ecezta, pe Zoe, a ant. J, a 2 vegpl.a nea ta. em E Ai Et emo EP,

«O JOOWMa_, mele 5'a E A 2%, azeda .

d poe “Zoe, COeminle Ezinaz, a "o seal 3 ea A a:

Deefea ! / // pi ( “marca pi Ea

pceclez 4 sei

e Oponare-al Mlo 9gliii

905

Primăria Piteşti, primar Al. Vestinian:

„Am hotărât ca locul cel mai favorabil pe care se poate aşeza acest monument este axa bulevardului Elisabeta Doamna, la răspântia ce acest bulevard formează cu strada Craiovei şi aproximativ în dreptul proprietăţii Costescu”.

(Sursa: Arhivele Naţionale, Serviciul Jud.

Argeș, Primăria Pitești, dosar 45/1905-190%, /.7)

ppt

9)) pante - O la

Dummillee [E mczlilina: (E ase masii A “A

Z /. 4 ROMANIA 1906, Luna Di ziua Î|

/ E

i

SI

PRIMARIA AS Comunei Urb. Pitești

Serviciul Central. pci | n PI 2b A 7) 4 DWD:

9%. [

pb,

; n, AAA felepea, VINA 94 44. SI ADE pa Asii m cerla ostili io [e 25/ frn te 4705, fanta /e Veta pent 4 fo eee fa. cafe je nea ru int nf pred pen ln a | ZE 7 ta DI m fiu ac ata fi Pi DR AA. ceai A te, dej z PA 597, PO (ai Iri pf 0 ap - pe pr PAI 7p Da PLAIUL au fai LA pe Die Cometa A A Accrrui Pern, Zi emil Pa A EVA A fan, i Je" dl aci 00 ara, bit) pa Pe: at, ARE, ear DI A 705 A Lima KI fan AL PA feat Lan Ai, ptr PP F pete a (i, tal pene rpetl af ca Ton eat mai Jana Ca Ai [ fe CApC 4 Anat Afla. pe PP mame u e ara dednn telul dl Pe An ge UA 4 Pain pia 0 par AP Jeni a nn Dn Xteraânrei A ate „i Zi ni pal Atta fa, (rrerza. i

A e a e

| Aga.

1906

Publicaţia oficială a Primăriei Piteşti:

„lubiţi concetăţeni, Duminică 1 octombrie a.c. ora 10 dimineaţa se va pune piatra fondamentală <a> Monumentului Independenţei ce se ridică în acest oraş pe Bulevardul Elisabeta, la punctul de întâlnire cu strada Craiovei, în cinstea eroilor căzuţi în războiul 1877/1878 la care vor participa şi autorităţile civile şi militare”.

(Sursa: Arhivele Naţionale, Serviciul Jud. Argeș, dosar 45/1905-1903, 1.22)

PRI ao aa e

e Publicaţie

PRIMĂRIA URBEL PITEȘTI.

Ju biţi Concetăţaem,

„gura dece > = Duminică | Octombrie a. c.7se va pune piatra fondamentală monumentului independenţei, ce se ridică în acest oraş pe Bulevardul Elisabeta, la punctul de în- tâlnire cu strada Craiovei, în cinstea erdilor- căzuţi în răsboiul 1877 | 1878 la care

vor participa şi autorităţile civile şi militare. : Serbârea aceasta, având scopu naţional, am onoare a ruga bine voiţi, "a lua parte şi D-voastră la dânsa în număr cât se poate mai. mare, pentru a i se

da inportanța cuvenită.

Primar, AL. M. VESTINIAN.

Secretar, I. Vulpescu.

1900, Sept. 29.

1905

Adresa Regimentului 6 Artilerie din Piteşti semnată de maior Grecescu pentru luarea în primire a două tunuri sistem Krupp donate Primăriei Piteşti de Ministerul de Război.

(Sursa: Arhivele Naţionale, Serviciul Jud. Argeș, Primăria Piteşti, dosar 45/1905-1903, 7.27)

Tep

oz = za (5 Peea a ar Ves: 5 a AFA Brema a begieei ca” Qr2te î z aia, OA IA SI pute i Re A Zu IA pin Sel calea Pool, A: ct ce fazia (e “p. Aneet, cl Za A AA Anececin Acele 4 fc dz Auf ec arci (of PE AR „acel Mpa anii le Pecuui «A,

P/ ura eniacaţi re Leea an „Zi g 2 patit ca cel cot | are

tată A PAD P/I po eta ZA (n ocupe ntihua ie tag

Extras din tabloul Corpul ofiţerilor Regimentului e ATi (OH Sa A af E Teszari 4 Argeș realizat în Atelierul fotografic „Foto-Arte”

[) tg - NA, see Mencer din Pitesti în anul 1924. a A ; RD O O

(Sursa: Colecţia privată Câtâlin TUDOR din Pitești, https://www facebook.com/Pitestiulmeu)

Du

)

| , : NY Locot:Col. VĂLEANU CRISTOFOR Za olonel FROSCHEL RICHARD „A

/$ îi

N

Piteşti.

Vederi de epocă cu Monumentul Veteranilor sau Monumentul Independenţei realizat de sculptorul Dumitru Pavelescu-Dimo (1870-1944). Acesta a fost amplasat iniţial pe Bulevardul Regina Elisabeta, fiind mutat în perioada comunistă pe Strada Crinului din Pitești.

(Sursa: Colecţia privată Câtâlin TUDOR din Pitești, https://www facebook.com/Pitestiulmeu)

Monumentul Veteranilor,

În fundal se observă cazârmile de pe platoul din Trivale. Fotografie realizată din Foișorul Pompierilor (In prezent sediul Inspectoratului de Jandarmi Argeș). (Sursa: Colecţia Muzeului Judetean Argeș)

1900

Decretul semnat de Regele Carol |:

„Să avizeze asupra cererei din adresa no. 4273/1906 a D-lui Comandant al Regimentului 28 Radu Negru (din Piteşti) prin care cere ai se veni în ajutor cu suma de 8.000 lei sau 10.000 lei pentru înfiinţarea baracelor şi spălătoarelor necesare acelui regiment”.

(Sursa: Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Ministerul de Interne, Divizia Administraţiei Comunale, dosar 1609/1906, f. 8)

en poale Vadu pivot Neale :

al ZA,

Asupra raportului Ministrului Nostru Seoretar de Stat 1a Departamentul de Interne Ho.

In oonfornitate ou fiispoziţiunile art. 34 din legea consi- liilor judeţene;

„AM DEORBTAT ȘI DECRETAM

Art. I.-0onsiliul general al Judeţului Argeş este autori- zat de Noi '0a, În sesiunea extra-ordinară în care se află con- vocat pentru ziua de 4 Yebruarie a.0.să se coupe ŞI cu rezol- varea următoarelor cestiuni:

1).Să avizeze asupra cererei din adresa No.4273/906 a D-lui Comandant a1 Reg.28 'Radu-Negru prin care cere a 1 se ve- ni în ajutor cu suma de 8000 lei sau 10000 pentru înfiinţarea baracelor şi spălătoarelor necesure acelui reginent. -

2).Să se pronunţe asupra petiţiunei D-nei Maria A.Borănes- ou, înregistrată 1a Io. 906€/906,prin care cere oa județul în fiinţeze în oraşul Piteşti un spital pe 1ooul dăruit judeţului de decedatul său soţ şi care spital poarte nunele de »An- drei Borânesou». -

Art.II1.-Ministrul Wostru Secretar de Stat la Departamen-—

tul de Interne este însărcinat ou executarea avestui Deoret.-

Dut în Bucureşti la 43 asus 1907

3 KINISTRU DE INTERNE, p, pa 178 -

poza 4 (/ / , a (+, pu 27 degree „dd; 1589 a/ I/ ue Ca /ecade Z 4 = Ce 2004 Ud/d Dad Adresa Primăriei Piteşti către Ministerul de i a Interne prin care reclamă militarii din an auf pret: op f Regimentul 4 Călăraşi de la Piteşti folosesc CL caz e 4 143 vossiil î pe edi Peee apa de la puţul oraşului numit Ştubeu pentru j pa, 22 Deac da CP , 3 c/rae (ne adăpatul cailor. e fi bizu tenilea ah re getă. dietei . IE Pa ea, L pen ze le) a de pole s/c re Primarul oraşului îi scrie în 1889 Lin ai 2 Ș7/ Aeleua 201 ru abat. ata A, comandantului Regimentului IV Călăraşi din Gai aul. &, (ta od aL orale Fa 4 „Le, Pitești: 9/e panda i Je eccaee 5 PA Pee. „Fiindcă în urma rugăciunii ce am avut ete pis, / fo vroia ea 7 mp 97 onoare a face nu aţi binevoit a dispune [e = Se ti dpi ceia d În ataca in mutarea jgheaburilor aşezate de călăraşi Yeodee_!, 6a- inca de Slepeaf Efeor fra doteale lângă puţul Ştubeu, din care cauză publicul ce ai == au te ue fn opeb fel e se alimentează cu sursele aceştii ape sufere [ioroco beep Price te [ceea ee (in: Gac Le lee foarte mult, şi ceea ce este şi mai grav, Ce asa ((/eradi |n did - aia prin aglomerarea cailor în jurul fântânii se rii pasi i > afiigeae ze d eta face mare necurăţenie şi aduce infecţie, ba Deea ai pati IE ad Z / încă s-a stricat chiar pardoseala făcută în K P , Zi ip i n pCR-Ma-/ae . . e. *. vu A y c C et fu VPIIZ LA Ț, jurul puţului şi apa plină de murdalăc ce lasă g ua 275 4 oz sa id i ip, „dep caii se strecoară iarăşi în puț”. Î, Cana— 4 (i - tea Ca Cp (0-7 ete cale /e-at de [7 pe 2225 Be ee Aa (Sursa: Arhivele Naţionale, Serviciul Jud, zep. Pr. /, SOoeă- [ionel co te na dop Argeș, Primăria Piteşti, dosar 3/1339-1890, Z /pa Pee > ai PPP at, a fa.) eu, 7 [i 7723 7 3 , 3 2 / 4/2 0297275 = = age 6 de Wa > Phra d-âgie - j

( p Ă i ? (eg e,

dc 7 e e „eco tedrdiul i, (2 calat Fi 2

?

Fu LL

4? ca De m mebklea pron p Sa 7)

25

> ae aa

| = been ae i ce d 1890. Ordinul Ministerului aer ax pole deac desei diac A 70 II CORP ARMATĂ dr e Se! „23 de Război către Corpul 2 PF 5/4 Z (i, /& pal Penda aa II Brigaâă Cavalerie dan A E, PR (ase

Armată prin care E ab Aia III NEUIMEATUL, 4 CALARASI sii “mei ag facem per Regimentul 4 Călăraşi este Ea i

TI Casierului. i si 2 ee a 2 fi Pina g. rugat continue a adăpa pi: ad Si eat ZA ie fi caii la fântânile publice din e iza STA a zeepaf Aero - pol etil, a 2fe Popi (A

(Dep: z,

>> ş oraşul Piteşti. ZE A da di Aa 1 Mecadlsi ă ssaap A (ee abili, ea | PAM 22: : & i-a Ca (Sursa: Arhivele Naţionale, Mafia Caci (a fa fetteie îi E pan 457 ja Serviciul Jud. Argeș, fe floare, o Wee 2 APE cei asi meu POPI aa pectre a cozi Primăria Pitești, 10/1892- 777 vro Zu e 7 A as Pa i DOR 0 m otcaile 407 3 oră SR 1306, £ l&) “ip Doza po Doha carei Ay Ze aril Miced ll,

ge 2 adr / udate 04 7 ocea) „Al

Mutu (4 Peccaare | fe (i clare zeecedp De coi mape ere La

Da ze ince, HA VA aia otto aleea Med ATA ae Te ZA [oului bed iu delir 2420 rca PA P, 0, ș: e (a Led pnl PIE „ed Mecena: G m 7 DP da Duet ai Pe Me. PA Aula. AU MM Ap— a /) Mr i. a: d Dar oa a! pe Ba sd roz Mecca CA

di die te LT a

1892. Răspunsul Regimentului 4 Călăraşi trimis Primăriei Piteşti prin care face cunoscut că: . y . A A y .. CI 7] Za 730, „..«va continua adăpatul cailor tot la fântână, apa fiind de domen(!) public”.

(Sursa: Arhivele Naţionale, Serviciul Jud. Argeș, Primăria Piteşti, 10/1892-1896, f. 13) “atata Da /

e 22

Adresa Primăriei Piteşti către Ministerul de Interne prin care cere sprijin pentru rezolvarea problemei alimentării cu apă a orăşenilor.

(Sursa: Arhivele Naţionale, Serviciul Jud. Argeș, Primăria Piteşti, 10/1892-1896, f. 20)

Pl

„A

ROMANIA Litesc, 1894 Luna SAP 22

PRIMARIA CU, VABANE PITESEI

| Mo. 2 DIA

DomnuLe, a. > AD

p rev ca de Sesfeeazae PA PRALEA Ca. cae 4 3 Pa 2 Secg a ceetslae (hoc, PA core feed ee cafe pat sei Velea re ea iuaet Î Corneceraca, Se po pe i Er A Pe papi ace cafea. a ecac. 4 Va ae are exec pr pi <z atatea (iai - 7 + Pi 42727 Zi crzeez (af pre (e aiaesej i . : RA i ee clei ah A meet finele i Ai Lope be.

î=]

zece Lead Z reec, cea. €e feet ca Mea Vaz: aeenornae fiole cedee Z er mood pin fe fe 2c72 Zr ca opimalee t0 Mtt Pr 2023 o PI A 4 = SEAS aa Mob 5 E TRI creea lila. . d & Sai AD, zi AES sotul: a A carea ee fisea / feed ez dee de” a (cc 2 Freces ca fe e

bnesu felt <a sofia de: cre frise ccli Mae 7

Ed ecade <L aces suo 1et-.; PP ee E AA Pa PA note pacinat d cade = die pi w

p, (iza co abea puziiaia i Daa oa za i Ș : Z p ee, dai trasee ac pie m ori ba noa PE Po Pi z > A , 0 - zi Cozramareea) fact daliafeee PA pe laleaate,

fie fate es,

CZ mie aezasla , dai aces Ppoorearel, DARE, r

77 e facncal fac fede fie firgpiet tepi bend PA a ez E spe pe, ea 7reeenelai ie an pri e „A a D-S4lle i

Dom Ape yfeee 54 VA : Zr a d

“Regimentul 6 Artilerie din Pitești.

(Sursa: Colecţia privată Câtâlin TUDOR din Piteşti, https://www.facebook.com/Pitestiulmeu)

Piteşti Cazarma Artileriei

Piteşti Intrarea la Regimentul 6 Artilerie

Monumentul Tunarilor ridicat după Campania din Războiul Balcanic 1912-1913 pe strada de intrare la Regimentul 6 Artilerie.

Dreapta: Monumentul la data inaugurării (1913, Colecţia Muzeului Judeţean Argeș) Stânga: Monumentul în prezent (foto Aurel RADU, 2019);

1913. Dedicaţie prin care colonel Grecescu, comandantul Regimentului 6 Artilerie din Pitești, mulțumește locotenentului în rezervă, inginer Dimitrie Dima pentru sprijinul acordat la ridicarea Monumentului Tunarilor.

(Sursa: Albumul fotografic „Regimentul 6 Artilerie. În amintirea celor morți în Campania anului 1913 din Bulgaria”, Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu din Piteşti)

«|

( / a

A dt pe Ye A Ai Di da A ARIE jr did Si ăi Pi (2 ,

Depr «(e pecete pierde 0 Main O Corcetoal Want ceda (E vLe "ci cea feel FI Pirineii ep Valu ci asr puli teze, cca ta țelo?, PI A aceot Crt, 77€ cale ere iii ni a eri Acra în. Pa. -

) 1) ( , CA - > A 7 A ctre (aride PA « r: dubla DR» (AC G Co o ela Oort? pi

Garnizoana Pitești. Plan de situaţie: Divizia, Regimente și Manutanţa.

(Sursa: Arhivele Naţionale, Serviciul Jud. Argeș, Primăria Piteşti, Proprietăți, dosar 242/1940)

| Su | | 3 Pee i 8 RAE ES MENȚE II Manu Pan

| ] /rara E /ifooa | | |

et zen e „n. Erei AA îi Dea E:

4 a! i | pi A i. | Tr + 3 INI: N e i | ha o, | MP BECI j Zet îs. | TREE A 3 CĂI PRR «ada i: 19. a0.99 i E Sc A a [i CE e . . . E Debit a ete xi LD die pd ... . .. *.. rio “] Reza ia a . .. .

4 . . PADMREA" *SgA?I'fua | a e 338 ..

Cazarma Regimentului 28 Radu Negru

(Sursa: Colecţia privată Câtâlin TUDOR din Piteşti, https://www facebook.com/Pitestiulmeu)

Vedere colorizată Vedere monocrom

S)odarea Cazărmei Sag. Sadu Negru So. 23 de Infanterie, Siteşti,

P "34 a APE "Ai

Vederea Casărmei Reg. 28 Radu Negru Piteşti

»= 3 e a > e e e S 8 LE ui xp R-= s Ss a] s 3 = 3 [rr]

Editura Libr. Em. Poppescu, Piteşti

(Sursa: Arhivele Militare Naţionale Române, Direcţia 4 Geniu, dosar 212/1905, f. 7, 9)

Anunţul privind organizarea licitaţiei publice pentru construcţia

Direcţia 4 Geniu despre Regimentul 4 Infanterie

cazărmii unui batalion de infanterie din Regimentul Argeş nr. 4 iu Alte din Garnizoana Piteşti. deal

|

[1] | | | |

Pi BL IOATI

Se publică spre cunoştinţa

sr (mi, 190 5.0ra //4:m,se va

vine

lici

UNE

amatorilor

itaţiune

EPomruadga __NIRISTRU DE RAZBOIU D.TIA IV GENIUL, Bucureşti.

Adresa de înaintare nr. 2876/01.05.1908 a Prefecturii judeţului Argeş către ministru de Război privind cedarea terenului şi a două clădiri unde, la timpul respectiv, îşi aveau locaţia Spitalul judeţean şi cel militar, pentru construcţia cazărmii.

a SU) 25 CUMANII COMPLECT ă

NOBILE șI

DORMITOARE

Facturi prin care Brigada 5 Infanterie şi Garnizoana Piteşti achiziţionează diferite bunuri de la societăţile comerciale piteștene losef Lang & Em. Klapper, Raiciu M. Somoff și M. Roth.

(Sursa: Arhivele Militare Naţionale Române, ian S Infanterie, dosar 1/1918, £ 407, 410, 62). Pa CZ

Piteşti, ZE (e loaleze

| “TAPISEAUI

pe cumpărător.

zinul nostru, transportul priveşte

se înțelege loco maga:

9 va) pa » 6 Au,

Pali

pe

| lose Lang & Em. Kla.pper

an- Ana (Gu urEsTI Str. Serban-Vodă 76. ——A2=——

e A) rapi pa MAR Ei Muz a. Ey pe ze

rare d ele mărfari :

A ui /

74 “i dea

peia la

de pa Z

MAGAZIN cu Mărturi de Cuţitărie up FIERĂRIE ă sârn Ta la ide ir Biz mark TABLĂ PLUMBUITA

BLĂ BELGIANĂ | TINICHEA Ea Med =

er | __RAIGIU N. rile

PITEŞTI

STRADA TÂRGUL DIN V = =,

| LANTURI de său

| ac BE e: şi

post BE cânu TE $, „CĂRBUNI ii

de pi ocs

E

pi = pasti 77, "247 5, i A făctira

DELA

aj

Aaa 77 > Aa NAD i Vi CT, (554 ie SD W//endule 1 | Crasornict/d = 1 a, Frertiie IN PERMANEI 4 RDS ok | RUG ( î: Piteşti, PA sentru ori-ce dea

Alia fun,

SAP 74 At, Zi

Do me e o mea e e

M. ROTH ar

MOROLOGEAIE,. DUOUTEAIE,. ARGINTĂZIE Mare pica te Lămpi Electrice

BE + 4 A Snagnitiqucă 3 ii Ţelegr. : M, ROTH-Pitaşti NŢ.

FACTURA

1 următoarele mptul şi risicul 7 prin

797 Za ea

| ir) |

Contract de închiriere între Brigada 5 Infanterie reprezentată de col. Toplicescu Gheorghe şi subofiţerul de administraţie Popescu loan, domiciliat în Piteşti, str. Trivale prin care acesta din urmă închiriază apartamentul din casa proprietate personală Brigăzii 5 Infanterie, precum ŞI inventarul bunurilor aflate în apartament. si

(oase; ri ală Militare Naţionale Române, EL rigacda “a taia 2 dosar vali, f. 03- 04)

ATI i E

ere Ar ac paie E i

SA : aa Pi 13 [i ne 3 RA abc Podte i ze 9, | TaE, cf. Er DI AST, 02 40 o sea, bsi 7 i (he VA 0zeu W dd (A 44 d Mil, 2 dA ape ; jul PI/3 sa sonete Ii

/ = je red “A A. des d 5 Sei feo u bau, 0 cu se fc aclec A / ace, aja dmat edi Cea

mea aia li S 7, AD a oepun de m: =-l ad E ad, sai ut e ma, ZE por COWMUe ae ana | A abia

semna,

/ 4 cl (404 emisia: ANQ eg. rated cui

tc rs A PARE matca ai 75 AZ cura PE e 9/ [la pri îi poa a

| o, (0 4d %, 4 cea 00 tine. satd 74076 e tii 4 mall pla ae | 7 1d/ipludde dell d (map Zi 4 ae | araab in deua tale egale la TI Ahile > spe oare btte fe pa i pin / pa DA file | 13715 | Un Sf, ua „da se «nu aa dou De 4 side md 7 | tarie zau (e 4 e i ci, dau Viu PA Poză i Pi Lil, / zh a a Zi | Le (4 „> IA ela zel dle feud 7/ cazac /. 27 9.0. ZA JI A e pi PP 53 : Se 7 7, 23 fn e fu, a E, e Ze (te, se /hafetie (pb —— 4 A 2 7 (9 ZA

pe 4 ai A lo Ai /

e fu e 0 Ce tu pi td AF i + 5 / + |

za

74 iu. 5 a.

ară dat W/_ A Psi ua fite a. ze com ft 2 cat A

Referatul nr. 107/08.06.1905 privind prezentarea câştigătorului licitaţiei pentru construcţia unui pavilion de stat major şi a trei pavilioane de trupă la cazarma Regimentului Radu Negru nr. 28 din Garnizoana Piteşti şi anume Theodor

Rigman din Piteşti. Schița nr. 6. _(Sursa: Arhivele Militare Naţionale Române, Direcţia 4 Geniu dosar 122/ 1905, f. 2, 168-194)

fo XC MINISTERUL DE RĂSBOIU Ă

Direcţia 4-a Geniu

ada

ITI

REFERAT PI |

Pa LOR a feat IMI a BOIERI area

| Ze al d pia ma ps IZ Zile, 497 /4C 74 ze PAD Ezz Lo ueliiia Zara o prarrdrn PA Zi ZZ3 foare ad E pe Er | 7/3 AA Dian.. AA Vaal: fâtu 2 (2 da a, fam Mad d votare. do 104, d. </P/ (d A PU zar repeat Z free. rea ZA Mile e Braa, E 94/77 i la 7 revad 7 re Cea „Preot afet, E 0 fitil - 17 a A pocalul ie : /// > Ze more Sari 7 Im a | ed Le pede Liri rel E Ș A LMaren roiuri der (6) | iz il ae n pl A: Z A Zi, tind de Di 7 i a Ă 2 AM i A GIL SU i 2 i Anul LA II

Vuza Za D/A raul

DN.

l 1 VOIT

(& Ve ce Alo tel A Zi robert LL 4 pIs EL -Z i A faună nl A Crai Pi Pa) ZA Z

Za OR Teo af alai duo, a pa aciiai e aa a da

7, ele A ee. : & pote p Cill prctali. a Ceva al 574 ap parea e Cf lat n Lai apatic 2 Tia, ee pa 2 i ele Aaoeliio Ai „poetul Leg (a

LA Ante o | y Ă je i A Doo ei Dar) o Dee op

Poliţa de asigurare încheiată la „Dacia România” Societate generală de asigurare în Bucureşti prin care Theodor Rigman asigură împotriva incendiului şi a trăsnetului clădirile construite pentru Regimentul 28 Argeş.

(Sursa: Arhivele Militare Naţionale

Române, Direcţia & Geniu dosar 122/ |

1905, f. 265)

|

bi denim iri > met dA DOiDedetila tăiată Mamati aa PPE St Ia

247

A / „,DACIA- ROMANIA Societate senerală de asigurare în Bueuregtr fe

CAPITAL DE ACȚIUNI 4 MILIOANE ACEA AUR PE DEPLIN VĂRSAT

BILUIDU 3 cdi e ca ANR alai Reînoirea Polizei No. =. „U Inlocuirea Polizei o,

Risic vecin cu Poliza No. POLIZA

.

Timbrul acestei polize, atât pentrp/ prima în numerar, cât și pentrn cea pe ani! viitori, se plăteşte d'a dreptul la casa centrală a Statulai, conform nutorizațiunei Onor. Mi- nister de Finanţe prin adresele No. 47.209

şi 53.814 din 1890,

No. de Control - ge

Ediţia Zi 4

2 aj ş . , fa Lemzeciuu coradibiarulee 7247 ale „e cor Pgină sia PA mancscrtse mat la ml, sau anetale 4 veesenla, Cocrelalea „Dacia-Romania' ae (74 3 a cun esa TE-io ear ete, SE 0 IO ei ir (SEM, Bei, e derulat îi cra a Pre ae e cei png zece i .

Risic comun cu Poliza No.__—..

Oferta No. pp. SA

S, Agenţiei din

Acompt depus la formarea Ofertei

mea un însemnate, care e te ae

î E dale PA 4

pd [Li Za aa

aa firul de. d 4 E

Dia (A E

70509072 DRE A se De CR 0 PI II Bespande ], Tăbiaja în Timbru pri oporțional a numerar Ei pentra=bilete de primi SP e II pc a

Total i ZF B.

pentru, timpul de ab Aprale /ze2 până la rSesn 43 popi se vor depune..—. bilei de. primă d Lei o Ba însumând, Lei... anca Erie plătibile lo? “A gnii 19

Prim! Lei

p- Sa RIEREA L.OCALITĂȚEI: e e 08 om, Laz Țara România, Distrileul_.. a Pa | Plasa (Plaiul)... AER E 0 dee da 3 [| Orașul (Tirgul, (ârgușor 4 - LrLagei „Colurea, (Despazgi "e, dia aratul).

Locul 4 , 4 Satul (Cătunul, moșia]... _ Comuna. A era asiguzărei L Strada (run, piaţă, 7 d

pp E RE RPR) n dy În AO PIONIER

Ni E 3 Ps S

Obiectele asipurate sunt îpo-

Adresa de înaintare nr. 8731 din 18.12.1910 a Prefecturii Judeţului Argeş către Ministrul de Război privind propunerea de a dona un teren pentru construcția noului Spital Militar de la Piteşti.

(Sursa: Arhivele

ROMANIA

i Piteşti, A Mera

20

(47,

j 4

PREFECTURA Judeţului firgeş

Serviciul Judeţean pi

So, LA) NB. Se va arăta exact adresa la

care se răspunde, No. şi data raportului la care se referă.

ere | A i m za] (zi ps =

WU 20.04.1910 INTRAREA

Domnule HINISTRU,

==)

fe)

= 8 (czsă

biti

>

untem infornaţi,că Hinisterul âe Război er fi e prevăzut in proectul de busset sura necesară de ESCOcO0O)lei pentra clădirea unui spital eiliter

la mârgoviste.

diviziei se găsesc în Piteştivin considerere,că

pentru sarnizcenele îib Cârpu-Lung şi Curtea se Argeş oraşal Piteşti este mai la îndenâna,in con-

siderare,că până în prezent spitalul zilitar e | rusa,Domnule

fost tot în si aci jazz cnoare,a

Ă E i + A N Ministru, ţine seamă şi de orsgul Pitesti,a cere

județului a

pune Lg di

isterului terenul necesar sgentru clădirea

intru cât aserenea teren se

iere îe gazarnă şi cu

In nădejâe,că nu n

cate aducă supă sine ii

ZA

XINISTRU, DE RAZBOI BUCURESTI.

nostru e eve

înaltei, mele

PREFECT A Domniei-<Sale

Domnului a

Pierest 2ip, „Tronallvania” Je Şraier

ea

In ecnsiderare,că aproere trei părti din solăstii |

Spitalul Militar din Piteşti Militare Naţionale Române, Direcţia 4 Geniu, dosar 346/131!, fi

Adresa de înaintare

nr. 3104 din 09.02.1912 a Direcţiunii Administraţiei

judeţene şi comunale

către Ministrul de Război privind

înştiinţarea prin Înaltul Decret nr. 429

bis din 01.02.1912,

judeţul Argeş a fost autorizat cedeze în

mod gratuit către

Ministerul de Război localul vechiului spital

judeţean cu tot

terenul înconjurător

cu scopul de a se

construi un nou spital

divizionar.

20, 77)

București, stat S CN

MINISTERUL DE INTERNE

DIRECȚIUNEA

ADMIINISTRAȚIUALI JUDEŢENE ȘI COMUNALE

SERVICIUL JUDEȚEAN

Seo

= $ Li

3104, OFEB. 1912

DOMNULE MINISIRU

Ca cezultat al adresei d-voastră No,9950 din 20 Decembrie 1911 am onoare a face cunoscut prin Inaltul Decret No,429 bis ile | Februarie a,c, judeţul Arges a fost autorizat cedeze in moi zratalt către acel Hinister,localul vechiului spltal judeţean cu tot terenul înconjurător in scopul de a se construi un nou spital necesar Diviziei a LII-a,ast-fel după cun a fost incuviințată ae Consiliul General al acelui judeţ, in sedinţa de la 18 Feptenbrie

19113

9. MINISTRU | 4

Domului Ministru de Răsbo1,-Dlreoţia Geniului „-—

rIICRII, roaria neg. 4 Argeș. |